خبرنامه شماره 7

  مایکوتوکسین ها در سیلاژ ذرت

در آنالیزهای آزمایشگاهی، مقادیر آلودگی به مایکوتوکسین ها غالبا به صورت خشک شده در هوا گزارش می شود و این بدان معنی است که مقادیر مایکوتوکسین ها در منابع خوراکی که از لحاظ کمی مقدار بیشتری از خوراک حیوانات مزرعه ای را تشکیل می دهند، اهمیت بیشتری می یابد. یکی از پرمصرف ترین منابع خوراکی در صنایع گاو شیری، سیلاژ ذرت است و با توجه به این که حدود 50-40 درصد از ترکیب خوراک گاو شیری (براساس خشک شده در هوا) را سیلاژ ذرت تشکیل می دهد، مقادیر آلودگی به مایکوتوکسین های آن می تواند تعیین کننده شرایط آلودگی گاوهای شیری باشد. در این مقاله تلاش شده است تا مهم ترین مایکوتوکسین هایی را که می تواند سیلاژ ذرت را درگیر نماید معرفی شود.

در خواست مقاله

  • جهت دریافت مقاله اطلاعات زیر را تکمیل نمایید.
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .

ارتباط با دام آراد

درباره محصولات ما سوالی دارید؟
تماس بگیرید
Hello